چگونه آماتور میتواند در دفاع پیشرفت کند

وقتی مدافعی قانع شد که وضعیت او بازنده است، این باید برعکس روحیه او را تقویت کند، چون احساس (( من چیزی را از دست نمیدهم )) میتواند او را در تجزیه و تحلیلش دقیقتر کرده و باعث شود که او کلیه امکانات قربانیدار را مورد بررسی قرار دهد، امکاناتی که اگر فکری میکرد وضعیتش قابل دفاع است، ممکن بود به آنها فکر نکند.


چند قاعده بری مقاومت موثر میتوان ذکر کرد:

(الف) سعی کنید تا آنجا که ممکن است سوارها را تعویض کنید، بخصوص سوارهی حمله کننده حریف را. بری تضعیف حمله از دادن قربانی نیز ابا نکنید.این طریقه بخصوص وقتی اهمیت دارد که حریف خود بری ایجاد حمله قربانیهایی داده باشد.


(ب) بجز در ضرورت مطلق، پیاده هایتان را در قسمتی که حریف حمله میکند حرکت ندهید. این حرکات ضعیف کننده پیاده ی را فقط باید موقعی انجام داد که قابل بهره برداری نباشد. این اشتاینیتز، قهرمان بزرگ جهان، بود که قاعده مذکور را ذکر کرد.

(ج) همیشه گوش به زنگ امکانات ضد حمله باشید. بطور کلی، دفاع فعال بسیار موثرتر از دفاع غیر فعال است. در دفاع، غیر فعال مشکلات رویهم جمع میشوند، در حالیکه دفاع فعال ممکن است بازی را به مرحله ی کاملأً جدید بکشاند، که در آن مدافع چندان زیر فشار نباشد.

د)با توجه به اینکه اکثر بازیها ی حمله ای با دادن قربانی از طرف بازیکن حمله کننده تمام میشه ایجاد موقعیت قربانی سوار توسط حریف و سپس پس دادن قربانی که هم نیروی حمله کننده را کم کرده وهم بازی را ساده میکند استراتژی خوبی جهت دفاع است.

چ)ایجاد موقعیت کیش دایم یا تکرار موقعیت جهت نیل به تساوی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید