گامبی شاه در بازی های بوریس اسپاسکی

C 34

Popovych,Orest(2270)

Spassky,Boris v(2610)

Somerset op(3)   ۱۹۸۶

۱-e4-e5  ۲٫f4-e.f4  ۳٫Cf3- d6  ۴٫d4-g5  ۵٫h4- g4  ۶٫Cg1-f3  ۷٫Fe3 Fe7 8.Ff2-Cf6  ۹٫g.f3-Rg8 10.Fg2-Cc6 11.Cc3-g.f3 12.F.f3-Cg4 13.Dd2-Ff8  ۱۴٫F.g4-F.g4  ۱۵٫Cge2-f5 16.e.f5-Df6 17.Fe3-Df5 18.0.0.0-0.0.0 19.Tdf1-Da5 20.Tf4-F.e2 21.D.e2-Fh6 22.Te4-d5 23.Tg4-Tge8 24.Tg3-T.e3

 

25.T.e3-Db4  ۲۶٫Rb1-F.e3 27.D.e3-D.d4 28.De6+-Rb8 29.Df7-h6 30.Dh5-De5  ۳۱٫D.h6-d4 32.Cd1-De4  ۳۳٫Th3-Cb4  ۳۴٫Dd2-d3  ۳۵٫C.d3-De6 36.Dg5-Rc8 37.Te3-D.a2+ 38.Rc1-C.d3+ 39.Rc2-Cb4+ 0-1 -

 

………………………………………………………………………………………..

                                 

C38

Boulard,Eric(2300)

Spassky,Boris,v(2550)

FRA-cht2 9495 1994

1.e4-e5  ۲٫f4-e.f4  ۳٫cf3-h6  ۴٫Fc4-d6  ۵٫d4-g5  ۶٫o.o-Fg7  ۷٫c3-Cc6   ۸٫g3-g4  ۹٫Ce1-f3  ۱۰-Cd3-Cf6  ۱۱٫Te1–o.o  ۱۲٫Cf4-Ce7  ۱۳٫Cd2-d5

 

 ۱۴٫Fd3-Cg6   ۱۵٫C.d5-C.d5  ۱۶٫e.d5-D.d5  ۱۷٫Ce4-f5  ۱۸٫b3-f.e4  ۱۹٫Fc4- f2+  ۲۰٫Rg2- f.e1=C+  ۲۱٫D.e1-  Fe6  ۲۲٫F.d5- F.d5  ۲۳٫Fe3-Tf3  ۲۴٫Dd2- Ce7  ۲۵٫Te1- Cf5 26. c4–h5  ۲۷٫C.d5 – C.e3+  ۲۸٫T.e3- Fh6  ۲۹٫Dc2-T.e3  ۳۰٫d6-c.d6  ۳۱٫Dc4+-Rh8 32.Db5-Ff8 33.d6-D.h5- Te2+ 34.Rg1 Rh7 35.h3 e3                                                                       

۰-۱                                                                                                

 

……………………………………………………………………………………………

 

C33

Hartmann,Wolfram(2275)

Spassky,Boris v (2625)

Bundeesliga 8182  ۱۹۸۲

۱٫e4-e5 2.f4-e.f4 3.Fc4 Cf6 4.Cc3 c6 5.Df3 d5  ۶٫e.d5 Fd6 7.h3 o.o 8.Cge2 b5 9.Fb3 b4 10.Cd1 Te8 11.o.o g5 12.Cf2 c.d5 13.c3 De7 14 .Cd4 Fc5 15.Cc2 Fa6 16.d3 Cc6 17.d4 Fe2 18.Te1 T.f3 19.T.e7 F.e7 20.g.f3 b.c3 21.b.c3 Ca5 22.Fa4 Tec8 23.Fd2 Tab8 24.Cd3 Cc4 25.Fe1 Fd6 26.Ccb4 Tb6 27.Fb3 Ce3 28.Fd2 a5  ۰-۱                                       

 

…………………………………………………………………………………………                               

C33                                        

Hartmann,Wolfram(2315)

Spassky,Boris v(2610)

Bundesliga 8586 1986

1.e4-e5 2.f4-e.f4 3.Fc4-Cf6 4.Cc3-c6 5.d4-Fb4 6.Df3-d5 7.e.d5-o.o   ۸٫Cge2-c.d5  ۹٫Fd3-Fg4  ۱۰٫D.f4-F.e2 11.R.e2-Te8+ 12.Fe3-Cc6   ۱۳٫Taf1-Dd7 14.Cd1-Fd6 15.Dh4-Ce4 16.c3-f5 17.Cf2-Ca5 18.Dh3-g6 19.F.e4-D.e4 20.b3-Db5+ 21.Re1-f4 22.Cg4-Tf8 23.Fc1-Tae8 24.c4-Db4+  ۲۵٫Fd2 Da3 26.Dc3-c3 27.Fc1-Db4  ۲۸٫D.b4-F.b4+  ۲۹٫Re2-Cc6 30 Fb2-h5

 

 ۳۱٫Ce5-C.e5 32.d.e5-g5 33.Td1-Fd2 34.Fc1-F.c1 35.T.c1-T.e5 36.Tcd1-g4  ۳۷٫Thf1-Rg7  ۳۸٫Td4-f3+ 39.g.f3-g.f3+ 40.Rd3-e2 41.Rg1+-Rh8  ۴۲٫Td6-Te7

/ 1 نظر / 43 بازدید
فرهاد

خیلی ممنون واقعا وبلاگ جالب و به روزی داریدوجا داره از زحمات مدیران وبلاگ علی الخصوص آقایان احمدمهری ونژادرسول کمال تشکر را داشته باشم