تحلیل جالب کاسپارف از بازی امروز کرامنیک -لاگراو

یک بازی عجیب امروز در مسابقات حذفی قهرمانی جهان بین کرامنیک و بازیکن فرانسوی واشیرلاگراو پیش آمد.کرامنیک در این بازی یک اسب وپیاده کامل جلو بود اما متاسفانه بدلیل ندیدن یک حرکت جالب باری مساوی شد البته وحشتناک تر این بودکه حتی دوبازیکن درتفسیر بعد ازبازی  هم این حرکت را ندیدند.فکر نمیکنم که کسی خبرداشته باشد که آخربازی مشابهی بین من وکرامنیک در بازی چهارم ما درلندن2000 اتفاق افتاده بود!.همچنین آنجا هم کرامنیک یک حرکت عالی داشت که تکلیف بازی را یکسره میکرد وبازی را میبرد.اما آن را هم از دست داد( ومساوی شد-م).این پوزیسیونها بنظر ساده میایند اما بنظر میرسدبرای قویترین شطرنجبازان حاضر  زیادی سخت هستد.
سفید(کرامنیک)دربرابر لاگراو در دیاگرام سمت چپ میتواندحرکت جالبی جهت اجتناب از کیش های رخ سیاه واز دست دادن پیاده انجام دهد که برد را درپی دارد اما کرامنیک پیاده را از دست داد به این امید که با رخ+اسب بازی راببرد درحالی گه چنین پوزیسیونهایی اکثرا مساوی میشود.دربازی با  من هم سال2000  در دیاگرام سمت چپ فقط یک حرکت تا برد فاصله هست.

اما وضعیت بازیهای قهرمانی جهان:

هردوتا بازی متعارف امروز مساوی شد.وفردا بازیهای سریع وشاید بلیتزنتیجه را مشخص کنند هرچند محتملا کرامنیک با اقتدار میماند.البته اشتباه رخ داده امروز وندیدن شانس پیروزی البته مطلوب نیست.

هردوتا فینالیست راه یافته به فینال قهرمانی جهان به مرحله بعدی راه می یابند صرفنظر از نتیجه فینال ،نتیجه فردا  برای کسی که حذف نشود موفقیت بزرگی خواهدبود.


دربرابر لاگراو کرامنیک حرکات

62.Nd7 Rf5 63.Rf8+ Kg6 64.Rg8+ Kf7   را باید بازی میکرد وبعداز65.Ke4! حریف دچار زگزوانگ میشد ومیبرد.

در برابر من هم سال 2000 کرامنیک باید از رسیدن رخم به h8جلوگیری میکرد اما او 59.Kb2رابازی کردکه بعد از 59..Rh8! سفید نمیتواند پیاده را نگه دارد.. 60.Kb3 Rc8او باید 59.Rg8!رابازی میکرد که سیاه نمیتواند از پیشروی پیاده جلوگیری کند و میبازد.

 منبع:سایت کاسپارف

ترجمه:سعدی احمدمهری

/ 0 نظر / 68 بازدید