نیمه طنز نیمه جدی

نیمه طنز، نیمه جدی

طی همین مرداد ماه، یک مسابقه در هیئت شترنج برگزار شد. در این مسابقه که احتمالاً برای قهرمانی استان، یا شاید انتخابی جایی دیگر بود، قبلاً اعلام شده بود که ساعت مسابقه به صورت فیشر خواهد بود. دور اول ساعت فیشر نبود، بعد از آن، دو دور فیشر بود، بعد، چهار دور فیشر نبود. مبلغ ورودی برای شرکت‌کنندگان آزاد 5000 تومان، برای اعضای هیئت گویا 2500 تومان و برای افراد سهمیه‌ی شهرستان‌ها مجانی بود. مبلغ جایزه گویا معادل صفر تومان بود، یا ما خبر نداریم. نفر اول این مسابقه که از قبل انتخاب شده بود، در بازی‌ها شرکت نداشت. ظاهراً دلیل این انتخاب، آمادگی فرد مذکور در مسابقات سال گذشته اعلام شده بود. در واقع بازیکنان بر سر عناوین دوم تا ششم رقابت می‌کردند. بنابراین نفر اول، گرچه اول شد، ولی دوم شد. تمام اتفاقات فوق علیرغم مخالفت سرداور مسابقات صورت گرفت.

برگرفته از آرشیو سایت شترنج

/ 0 نظر / 22 بازدید