تفسیر بازی دوم آناند وکارلسن 2013:جواب سریع کارلسن به e4آناند!

حرکت اصلی اینجا7...Ne7است که از حرکت بعدی سفید جلوگیری میکند

 

8. Ne5 Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Nd7 11. f4 Bb4+ 12. c3

 

[(12. Bd2Bxd2+13. Qxd2Ngf614. O-O-OO-O15. Qe2Qc716. Ne4Nxe417. Qxe4Rad818. Qe3Nxe519. dxe51/2-1/2 Jakovenko,D (2724)-Eljanov,P (2702)/Tromso 2013 )]

 

 Be7 13. Bd2 Ngf6 14. O-O-O

 

[(14. Qe2c515. dxc5Qc716. b4O-O17. O-Oa518. a3Nxe519. fxe5Nd720. Ne4axb421. cxb4Qxe522. Bc3Qc7was Anand,V (2783)-Ding,L (2707)/Paris/ St Petersburg 2013 که آناندبرد. )]

 

 

 

 O-O 15. Ne4

 

[
(15. c4Qc716. Rhe1Rad817. Qf3a518. Kb1Bb4Svetushkin,D (2570)-Lauber,A (2517)/Germany 2010 )(15. Qf3Qc716. c4Rac817. Rhe1b518. c5Nd519. Nh5N7f6Roiz,M (2512)-Erenburg,S (2494)/Tel Aviv 2002 )]

 

 Nxe4 16. Qxe4 Nxe5

 

[(16... f517. Qe2Nxe518. dxe5Qd519. c4Qd720. Bb4Qe821. Bd6c522. Qf3b6Smeets,J (2613)-Lauber,A (2465)/ Germany 2012 )( 1.e4

 

همانند بازی آناند وخالیفمن

 

 16... Nf617. Qb1c518. g4cxd419. g5Nd520. gxh6Qc721. Rdg1g522. c4Bf623. Qe4Bxe524. fxe5)

 

17. fxe5 Qd5 18. Qxd5 cxd5 19. h5 b5 20. Rh3 a5 21. Rf1 Rac8

22. Rg3 Kh7 23. Rgf3 Kg8 24. Rg3 Kh7 25. Rgf3 Kg8

½-½


/ 1 نظر / 94 بازدید
احسان

تحلیلی که از بازی ارائه نمی دید، لا اقل عنوان پست رو درست بنویسید... «بازی دُم»!