پایان مسابقات لیگ رده های سنی ارومیه

تیم برتر مسابقات تیم آذربایجان با ½24 امتیاز مقام نخست

تیم  مدرسه غیردولتی امام رضا با 21 امتیاز مقام دوم

تیم هیئت شطرنج ارومیه با 21 امتیاز مقام سوم

نفرات برتر میزها:

نفر برتر میز یک آقای علی حاجیلو 6 امتیاز از 8 بازی

نفر برتر میز 2 آقای وریا نژاد رسول 8 امتیاز از 8 بازی

نفر برتر میز 3 مهیار لطفی 6 امتیاز از 8 بازی

نفر برتر میز 4 سهیل ریاضی فر 7 امتیاز از 8 بازی

عوامل اجرایی مسابقات:

آقایان فرشاد حسن زاده  سرپرست مسابقات،حبیب نصرالهی، سرداور و خانم آیلار لطفی داور مسابقات

/ 0 نظر / 36 بازدید